Virtuele boring

De Virtuele Boring geeft je met één muisklik de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot wel 5km diep. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud! Je krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten. Basisinstrumenten voor de informatie uit de Virtuele Boring zijn het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de HCOV-kartering. De topografie steunt op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van Agentschap Informatie Vlaanderen.

Verken de Vlaamse ondergrond met de virtuele boring

Bijkomende geologische informatie

De benaderende ouderdom van de geologische pakketten is afgeleid van 'Cohen, K.M., Finney, S.C., Gibbard, P.L. & Fan, J.-X. (2013; updated). The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes 36: 199-204.' zoals beschikbaar op de website van de Internationale Commissie voor Stratigrafie.

De voornaamste lithologie waaruit de geologische pakketten zijn opgebouwd, werd afgeleid van informatie op de website van de Nationale Commissie voor Stratigrafie. Deze hoofdlithologie is kenmerkend voor het gehele pakket, maar kan lokaal afwijken.

Hydrogeologische parameters

De hydraulische parameters bij de hydrogeologische eenheden werden overgenomen uit het rapport 'Lebbe, L. en A. Vandenbohede (2004). Ontwikkeling van een lokaal axi-symmetrisch model op basis van de HCOV kartering ter ondersteuning van de adviesverlening voor grondwaterwinningen; Onderzoeksopdracht voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, afdeling Operationeel Waterbeheer.'

De hydraulische parameters voor de verschillende HCOV-eenheden werden

  • afgeleid uit de hydrogeologische literatuur
  • overgenomen uit rapporten van (lokale) pompproeven
  • ingeschat op basis van lithostratigrafische beschrijvingen van de betreffende HCOV-éénheid,
  • of berekend op basis van empirische formules.

De vermelde waarden van de hydraulische parameters hebben dan ook niet als doel als doel om op de gekozen locatie de exacte waarde van de hydraulische parameters te geven, maar wel om een idee te geven van de mogelijke grootte-orde van deze parameters per HCOV-eenheid.

De vooropgestelde waarden voor de verschillende HCOV-eenheden zijn mogelijk niet representatief voor het inschatten van de waarden op de gekozen locatie. Bovendien zijn ze mogelijk ook niet representatief voor globale regionale parameterwaarden. Verder is het mogelijk dat binnen één HCOV-eenheid trends in de parameterwaarden aanwezig zijn, of dat een relatief belangrijke horizontale of verticale heterogeniteit aanwezig is die onmogelijk door één set waarden per HCOV-eenheid kan worden voorgesteld.

Toepassing

De Virtuele Boring is het resultaat van interpolatie en interpretatie.

Het is noodzakelijk dat in functie van (hydro)geologisch en geotechnisch onderzoek niet zomaar gesteund wordt op de vermelde waarden en parameters, maar dat afhankelijk van de aard van de toepassing door experts bijkomend opzoek- of onderzoekswerk uitgevoerd wordt. De Virtuele Boring kan immers nooit een echte boring op het terrein vervangen, ze is wel een praktische tool bij het vooronderzoek ter voorbereiding van pompproeven, boringen, sonderingen, metingen en laboproeven. Onze variabele ondergrond dwingt immers perceelsgebonden onderzoek af. Erkende boorbedrijven leveren op hun beurt de terreininfo aan aan DOV. Op die manier kunnen we op termijn betere 3D-modellen maken, hetgeen ten goede komt van de Virtuele Boring.

Toepassingen in onze ondergrond verruimen onze kennis en inzicht, hetgeen op zijn beurt (innovatieve) toepassingen zal stimuleren. Nuttige toepassingen zijn onderzoek naar delfstoffen, gebruik van ondergrondse ruimte, stabiliteitsonderzoek, diepe of minder diepe geothermie of aardwarmte, drinkwaterwinning… en verkennend onderzoek voor innovatieve toepassingen in het algemeen. Allemaal toepassingen waarvoor er geboord wordt in onze Vlaamse ondergrond.

Aan de slag

De Virtuele Boring is een tool in de DOV-Verkenner.

  • Open de DOV-Verkenner
  • Activeer de knop 'virtuele boring'
  • Klik ergens in Vlaanderen of navigeer naar een adres en klik op de kaart
  • Verken de ondergrond: De virtuele Boring geeft je de verticale lagenopbouw

Virtuele boring

Publieksprijs Geospatial Award 2018

Tijdens het BEGEO -congres op 24 april 2018 werden de Geospatial Awards 2018 uitgereikt. DOV won de publieksprijs voor de ontwikkeling van de Virtuele Boring. Meer info.