Nitraat

Nitraat kan in beperkte mate van nature in grondwater voorkomen. De laatste tientallen jaren werden echter in bepaalde delen van Europa vaak hogere nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater gemeten. Deze zijn het gevolg van menselijke activiteiten, o.a. door bemesting.

In kader van de Europese en Vlaamse milieuwetgeving, zoals de Nitraatrichtlijn, de kaderrichtlijn Water en de uitvoeringsplannen van het Mestdecreet en het Decreet Integraal Waterbeleid is Vlaanderen verplicht om onderzoek te doen naar deze stof. De huidig nitraatnorm voor grondwater bedraagt 50mg/l en is daarmee de toetsingswaarde om te zien of de grondwaterkwaliteit hieraan voldoet.

Nitraat wordt reeds sinds 2004 op halfjaarlijkse basis op de meer dan 2100 putten van het freatisch grondwatermeetnet - ons ondiepe meetnet (meetnet 8) - gemeten . Vooral op basis van deze putten, kunt u de huidige toestand van de grondwaterkwaliteit met betrekking tot nitraat zien, maar ook de evolutie sinds begin van de metingen raadplegen en dit op verschillende diepteniveaus (indien verschillende filters aanwezig en bemonsterd zijn).