Creation year

1995

1 record(s)

 

Type of resources

Provided by

Years

Formats

Representation types

Status

Scale

From 1 - 1 / 1
  • De oude nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones werden afgebakend bij besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden in het kader van het Decreet van 24 januari 1984. De bedoeling van de afbakening van deze gebieden was de huidige en potentiële drinkwaterwingebieden, voor wat betreft grondwater, voor verontreiniging door meststoffen te beschermen. Hiermee werd ook gevolg gegeven aan de vereiste toepassing van de Europese Nitraatrichtlijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de nitraatgevoelige gebieden en de nitraatrisicozones. In de praktijk houdt dit in, dat in nitraatgevoelige gebieden maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha per jaar mag worden toegepast; er is daar eventueel ook mogelijkheid tot derogatie. In de nitraatrisicozones geldt een verstrenge uitrijregeling. Sinds 1 januari 2007 is heel Vlaanderen kwetsbaar gebied in het kader van de nitraatrichtlijn. Desondanks zijn de vroegere nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones tot op heden niet ontheven, onder meer omdat de nitraatgevoelige gebieden een deel van de gebieden zijn waar beheersovereenkomsten Water kunnen gesloten worden. De nitraatrisicozones hebben weliswaar geen enkele betekenis meer in het mestbeleid.