VLAREL-wetgeving

Hoe is de erkenning rond boorbedrijven ontstaan?

VLAREL-disciplines

Als bedrijf kan je een erkenning aanvragen voor één of meer van de volgende discipline (artikel 6, 7°, a) van het VLAREL ):

  1. bemalingen en draineringen: bemalingen en draineringen als vermeld in rubriek 53.2, 53.3, 53.4 en 53.5 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
  2. andere grondwaterwinningen: andere grondwaterwinningen dan de grondwaterwinningen, vermeld in punt 1);
  3. stabiliteitsboringen en geotechnische boringen, met uitzondering van stabiliteitsboringen en geotechnische boringen vermeld in rubriek 55.2 en 55.3 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM;
  4. verticale boringen: verticale boringen als vermeld in rubriek 55.1 van bijlage 1 van titel I van het VLAREM, met uitzondering van de boringen, vermeld in punt 3);
  5. andere boringen: andere boringen dan de boringen, vermeld in punt 1) tot en met 4).

De boringen die uitgevoerd worden in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, funderingsboringen, handboringen en horizontale boringen voor zover die niet vergunningsplichtig zijn, worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze disciplines.

Retributie

De bedragen van de retributie kan je vinden op deze webpagina

Toezicht

Het toezicht en de bestuurlijke handhaving worden uitgeoefend en veiligheidsmaatregelen worden genomen volgens de regels, vermeld in de hoofdstukken III, IV en VII van titel XVI van het decreet Milieubeleid (DABM).