Waterwingebieden en beschermingszones

De afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

Van de totale hoeveelheid verdeeld drinkwater in Vlaanderen bedraagt het aandeel grondwater ongeveer 40%. De kwalitatieve en kwantitatieve bescherming van de waterproductie bestemd voor de drinkwatervoorziening is dan ook zeer belangrijk. Het oppompen van grondwater is krachtens het grondwaterdecreet onderworpen aan een vergunningsplicht.

Het Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer voorziet in de mogelijkheid tot afbakening van waterwingebieden en beschermingszones en tot het uitwerken van een specifieke regeling voor de grondwaterbescherming in deze gebieden.

De te volgen procedure om de afbakening te realiseren werd vastgelegd bij B. Vl. R. van 27/03/1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones. De individuele drinkwatermaatschappijen dienen het initiatief te nemen tot het opstarten van de procedure om tot afbakening van de zones te komen.
Deze gebieden worden aangeduid met een speciaal bord (B. Vl. R. 10/02/1993 houdende de wijze van aanduiding van de afgebakende waterwingebieden en beschermingszones).

Een waterwingebied heeft slechts betrekking op de installaties en een bufferzone van maximum 20 meter.

De beschermingszones type I, II en III zijn veel ruimer:

  • type I komt overeen met de 24-uurs grens;
  • type II geldt als 'bacteriologische' zone en wordt begrensd door de 60-dagen-lijn met een maximum van 150 m voor artesische lagen en van 300 m voor de andere lagen;
  • type III geldt als 'chemische' zone en komt overeen met het voedingsgebied van de waterwinning, evenwel beperkt tot een lijn gelegen op 2000 m van de grens van het waterwingebied voor het geval van freatische waterwinningen. Voor artesische winningen wordt een zone III niet afgebakend.

De specifieke regeling voor de grondwaterbescherming is gerealiseerd via het B. Vl. R. van 27/03/1985 houdende reglementering van de handelingen binnen waterwingebieden en beschermingszones, zoals gewijzigd via VLAREM I (B. Vl. R. 06/02/1991) en VLAREM II (B. Vl. R. 01/06./1995).

Het besluit van 27/03/1985 werd verder ook aangevuld met bijlage II als gevolg van het mestactieplan (B. Vl. R. van 20/12/1995) waarin bepaald is dat ontheffing mogelijk is van de verscherpte normering voor zone III (MAP).
Opgemerkt moet worden dat de voorschriften voor waterwingebieden en beschermingszones verordenende kracht hebben. Dit betekent dat de overheid, bij het nemen van besluiten op basis van enige andere wet of reglementering, niet mag ingaan tegen de regels die in die gebieden van kracht zijn.

Overzicht waterwingebieden en beschermingszones in Vlaanderen

U kan de kaart met waterwingebieden en beschermingszones consulteren via de DOV-Verkenner

Grondwaterwingebieden en beschermingszones

 

Om de waterwingebieden en beschermingszones op een bepaald adres in Vlaanderen te zoeken, kan je gebruik maken van de zoekmogelijkheden van de DOV-Verkenner. Je typt bovenin het adres in. Vervolgens zoomt het kaartbeeld naar de juiste locatie. Door te klikken op jouw plaats (met de doorprik-i) krijg je onderin een resultatenscherm.