verziltingskaart 1974

De verziltingskaart van "Noordelijk Vlaanderen"

De kaart van de verzilting van de freatische laag in Noordelijk Vlaanderen kwam tot stand met steun van het NFWO en de provincie Zeeland.

Referentie: De Breuck, W., De Moor, G., Maréchal, R. & Tavernier R. (1989). Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de freatische watervoerende laag van noordelijk Vlaanderen (1974-1975).

De verziltingskaart "update deel Belgisch kustgebied"

Deze kaart resulteert uit een onderzoek gedaan in het kader van "CLIWAT". CLIWAT is een Europees project dat onderdeel vormt van het "Interreg IVB North Sea Region Programme". Het project heeft als doel de gevolgen van klimaatsverandering in kustgebieden te onderzoeken. De verziltingstoestand van de middenkust (Zeebrugge tot Nieuwpoort) werd hierbij door de Universiteit Gent opnieuw in kaart gebracht. Het project wordt gefinancierd door het "European Regional Development Fund" en de Universiteit Gent. 

Referentie: Alexander VANDENBOHEDE, Carolien COURTENS, Luc LEBBE et William DE BREUCK. «Fresh-salt water distribution in the central Belgian coastal plain: an update». Geologica Belgica, volume 13 (2010) number 3 : 163-172

Grondwaterkwetsbaarheidskaart van de provincie Antwerpen

De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het Vlaamse Gewest kan worden gedefinieerd als een kaart van de risicograad van verontreiniging van het grondwater in de bovenste waterlaag door stoffen die van op de bodem in de grond dringen, enkel rekening houdend met statische parameters. Deze kaart werd gebruikt naast de hogervermelde verziltingskaarten aangezien dit de enige kaart is waarop het verzilt gebied op rechterscheldeoever wordt aangeduid. Waar de bovenste winbare watervoerende laag van nature verzilt is, wordt immers op de kwetsbaarheidskaarten aangegeven.

Referentie: De Breuck, W., Van Dyck, E., Brum, Ph., De Vliegher, B. en Pieters, E. (1986). Kwetsbaarheidkaart van het grondwater in Antwerpen. R.U.Gent i.o.v. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel. pp.28.