Nitraatgevoelige zones

De oude nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones werden afgebakend bij besluit van de Vlaamse regering van 20 december 1995 tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden in het kader van het Decreet van 24 januari 1984.

De bedoeling van de afbakening van deze gebieden was de huidige en potentiële drinkwaterwingebieden, voor wat betreft grondwater, voor verontreiniging door meststoffen te beschermen. Hiermee werd ook gevolg gegeven aan de vereiste toepassing van de Europese Nitraatrichtlijn.

In de praktijk houdt dit in, dat in nitraatgevoelige gebieden maximaal 170 kg stikstof uit dierlijke mest per ha per jaar mag worden toegepast. 

Heel Vlaanderen kwetsbaar gebied

Sinds 1 januari 2007 is heel Vlaanderen kwetsbaar gebied in het kader van de nitraatrichtlijn. Desondanks zijn de vroegere nitraatgevoelige gebieden en nitraatrisicozones tot op heden niet ontheven, onder meer omdat de nitraatgevoelige gebieden een deel van de gebieden zijn waar beheersovereenkomsten Water kunnen gesloten worden. De nitraatrisicozones hebben weliswaar geen enkele betekenis meer in het mestbeleid.