Historiek DOV-uitwisselingsformaat

Chronologisch overzicht van de wijzigingen die het XML-schema van DOV doorheen de tijd ondergaan heeft. De wijzigingen zijn worden weergegeven ten opzichte van de vorige versie, tenzij anders vermeld.

 

 

Schema v3.9.0 - in voorbereiding

Schema v3.8.0 - in test

 • aanpassingen m.b.t. sonderingen
 • update analysemethodes en meeteenheden ikv import bodem

Schema 3.7.1 - 24/06/2020

 • extra velden m.b.t. sonderingen toegevoegd
 • update verschillende codetabellen

Schema v3.7.0 -  8/06/2020 

 • initiële schema voor bodem beschikbaar
 • extra velden m.b.t. sonderingen toegevoegd
 • geldigheidsperiode formele stratigrafie toegevoegd

Schema v3.6.1 - 3/04/2020

Nieuwe codes voor quartaire stratigrafie werden toegevoegd: de gebruiker kan nieuwe codes van quartaire interpretatie gebruiken.

Schema v3.5.0 - 9/12/2019

Voornamelijk aanpassing ikv import archeologische boringen en profielen

Daarnaast een update van de type observatieparameters en de formele codes

 • Bijwerken codes formele interpretatie in xml-schema
 • Meetnet 20 toevoegen in het schema
 • Update parameters in xml schema
 • Aanpassing in xml zodat waarde 'ja' of 'nee' voor het veld ondergrens_bereikt wordt aanvaard
 • Aanpassing keuzemogelijkheden voor veld 'kalkreactie' en verwerking xml
 • Aanpassing xsd-schema zodat er steeds minimaal 1 aardkundigeEenheidType moet meegegeven worden (en ook boringen zonder diepter-interval geImporteerd worden
 • Aanpassing xml-schema: Ue en Uz ook opnemen in codelijst TextuurklasseEnumType
 • Correctie in het schema: "landschappelijk booronderzoek" 

Schema v3.4.0 - 11/07/2019

 • aanpassingen archeologie gedeelte nav code van goede praktijk v4
 • extra validatie voor PeilType (alles wat in mTAW opgegeven kan worden): maximum waarde van 1000 (net zoals de validatie in de fiches)

Schema v3.3.0 - 8/05/2019

 • Aanpassingen voor import/export onttrekkingen
 • Aanpassingen voor import/export gxg
 • Toevoegen veld 'parametergroep' aan export watermonster
 • Toevoegen extra methodes XY en Z
 • Aanvullen filtertypes 
 • De gebruiker kan optioneel opdracht toevoegen in XML van archeologie

Schema v3.2.4 - 22/01/2019

 • Aanpassen codetabellen in XSD schema

Schema v3.2.3 - 29/12/2018

 • Aanpssing XSD schema: toevoegen nieuwe methode z
 • Aanpassing XSD schema: primaire meeteenheid werd aangepast in codetabel parameter
 • NIS-codes van nieuwe gemeenten toegevoegd aan XSD schema

Schema v3.2.2 - 14/11/2018

 • Aanpassing XSD schema "Andere methode" peilmeting

Schema v3.2.1 - 19/07/2018

 • Veld nabestemming is niet beschikbaar in grondwaterlocatie
 • Filter\opbouw\onderdeel\ van kan niet negatief zijn
 • Toevoeging veld "monsternummer" aan XSD-schema voor Geotechniek
 • Expert grondmonsters: mechanische proeven worden 2 keer geëxporteerd

Meest recente versie van paleo transformatie, oa met transformatie van monsters: paleo.xslt

 • Voor een omgezet xml bestand worden de mechanische proeven niet geïmporteerd
 • Omzetting van xml bestand via paleo.xslt - humus en kalk NOK
 • Omzetting van xml-bestand via paleo.xslt: onderbreking wordt niet omgezet

Schema v3.2.0 - 24/05/2018

 • Methode van peilmeting is verplicht veld
 • Grondmonster: optie niet-meetbaar
 • Grondmonster: type breuk en consoldiatiespanning zijn niet verplicht

Schema v3.1.0 - 19/04/2018

 • Analysemethodes voor grondmonsters opgenomen
 • Standaardwaarde voor humus_kalk_verwijderd is onbekend

Schema v3.0.0 - 3/04/2018

Vanaf deze versie zijn er 2 schema's:

 • een publiek schema
 • een intern schema

Eerste voorstel voor het xml-schema voor het importeren en exporteren van grondmonsters via xml.

Grondmonsters is op 3 wijzen aan te leveren:

 • het heeft een eigen schema: dov-schema-grondmonster.xsd
 • het zit in het volledige dov-schema : dov.xsd
 • het zit in het schema voor boringen: dov-schema-boring.xsd

De opbouw:

 • algemene data van het monster: naam, diepte, gekoppelde boring, ...
 • een blok 'observatieData' : alle gemaakte observaties die 1 getal/tekst waarde zijn
 • een blok met 'observatieReeksData': alle metingen die uit reeksen bestaan, oa de korrelverdeling
 • een blok 'proefuitvoeringsData': dat zijn de algemene gegevens bij één of meerdere observaties; hier zitten de referenties in, als de meetwaarden niet aanwezig zijn

Andere aanpassingen:

 • extra bijlagetypes, geïntroduceerd in bodemluik
 • gelijkschakeling velden filterdetails tov de schermen
 • aanpassing beschrijving gecodeerd antropogeen

Schema v2.16.0 - 23/08/2017

Beschrijving locatie hoeft niet meer beperkt te zijn tot 255 karakters

Schema v2.15.0 - 15/07/2017

 • 135 extra parameters voor grondwater
 • Aanpassing voor bodemanalyse: jaartal mag leeg zijn

Schema v2.14.0 - 17/06/2017

 • Aanpassing in kader van bodemanalyses

Schema v2.13.0 - 25/04/2017

 • XML bij waarneming: filterstatus is verplicht in xml, maar in de schermen kan je die invullen
 • Codetabel boormethode
 • Bijkomende codes voor type bijlage: aan te vullen in XML
 • Codetabel: doel boring aanvulling met kathodische boring

Schema v2.12.0 - 21/03/2017

 • Conversie XML paleo-neo
 • Extra conversie xslt om paleostructuur om te zetten naar een e-DOV formaat
 • Aanpassingen ihkv bodemanalyses

Schema v2.11.0 - 23/02/2017

 • Grondwater: diepte en peil allebei mogelijk maken (de gebruiker ziet de berekende mTAW-waarden in XML-export): beide velden werden hernoemd
 • Foute validatie op kbo-nummer opgelost

Aanpassingen - 08/02/2017

 • Laatste versie van conversie oud, nu inclusief grondwater
 • Documentatie: oplijsting van de velden in de xml met hun documentatie

Schema v2.10.0 - 21/01/2017

 • Aanpassingen aan het archeologie schema + afstemming met ontwikkeling van de access invultool
 • Grondwater: aanpassingen ihkv verdere ontwikkeling import/export
 • Andere: validatieregels voor geldig KBO-nummer
 • Andere: diepte type: validatie gelijktrekken met schermen: max diepte = 20.000 ipv 2.000

Schema v2.9.0 - 07/12/2016

 • Schema's voor archeologie en bodemanalyses toegevoegd aan het 'all' schema
 • Grondwater: verdere ontwikkeling import/export

Schema v2.8.0 - 24/11/2016

 • Boring: evolutie in het edov schema (dov-schema-edov-boring.xsd)
 • Interpretatie: evolutie in het edov schema - aantal velden verplicht gemaakt voor boorbedrijven (dov-schema-edov-boring.xsd)
 • Grondwater: verdere ontwikkeling import/export

Schema v2.7.0 - 09/11/2016

 • Een nieuwe schema, toegespitst op de aanlevering van boorbedrijven werd toegevoegd.(/xsd/kern/dov-schema-edov-boring.xsd) Hierbij werd vertrokken van het bestaande schema voor boringen
 • schema opdracht: aangezien invoer van opdrachten voor boorbedrijven nog niet ondersteund wordt, zit 'opdracht' niet in xml
 • schema boring: extra velden verplicht: datum aanvang / boormeester
 • schema boring: opgeven van z-waarde is merkelijk anders dan het gewone schema van boringen. Moet ook wel, omdat voor boorbedrijven van de ligging tab een vereenvoudigde versie gemaakt zal worden
 • schema boring: 'kwaliteit' verwijderd - wordt ook voor DOV nog niet gebruikt en komt ook nergens op schermen voor
 • schema boring: de 'lijst van grondwaterstanden' is verwijderd
 • schema boring: boordetails: uitvoeringsmethode is verplicht (minstens 1 element verplicht)
 • schema boring: verwijzing naar opdracht verwijderd
 • schema boring: toevoegen element 'wettelijk_kader' (met vergunning / aktename, ...)
 • schema interpretatie: een aantal velden verplicht gemaakt: datum van interpretatie + minstens één auteur
 • schema interpretatie: 'betrouwbaarheid' verwijderd
 • schema interpretatie: 'kwaliteit' verwijderd
 • schema interpretatie: verwijzigin naar opdracht verwijderd
 • schema interpretaties: een beperkter aantal types van interpretaties zijn mogelijk (geen formele / quartaire stratigrafie / informele hydro)

 

Schema v2.6.0 - 23/09/2016

 • schema boring: 'aangenomengrondwaterstand' werd toegevoegd bij het boring element
 • schema boring: extra boormethode toegevoegd: 'graafmachine'
 • schema boring: extra doel toegevoegd: 'grondwatermonitoring'
 • schema's bodemanalyse: extra validaties toegevoegd in het schema
 • schema opdracht: omschrijving van de opdracht is niet langer verplicht
 • schema voor put, filters en observaties aan de filter. Allereerste versie, maar zou wel compleet moeten zijn.
 • schema archeologie: Veld fotograaf in FotoType is niet langer verplicht.

 

Schema v2.5.0 - 19/05/2016 versus schema v1.0.0 - 31/01/2015

 • Gedeelte archeologische boringen werd toegevoegd.
 • Boring: 'van' en 'tot' zijn verplicht bij de import, maar niet in het schema
 • Coordinaat X en Y: mogelijk met 2 cijfers na de komma
 • Aanpassing BijlageType (minder velden verplicht)
 • Ondersteuning voor bijlagen (aanpassen eDOV XML upload webservice om ZIP-bestanden te accepteren)
 • Toevoegen van de codes 'BK' (baksteen) en 'SN' (steenfragmenten) bij geotechnische codes voor hoofdnamen
 • AanvangspeilType (op maaiveld, onder maaiveld, boven maaiveld) toegevoegd aan boring en sondering
 • Huidige maaiveldpeil toegevoegd voor sondering
 • Sondering: conus serienummer & calibratiedatum toegevoegd
 • Sondering: voor diepte water is een negatieve waarde mogelijk
 • Aanpassingen voor omzetting van boormethode bij transformatie van xml
 • Aanpassing ingave kleuren: deze kunnen niet langer bij de geotechnische codering ingegeven worden, maar bij de boring zelf
 • Mogelijkheid voorzien om '>' in te geven bij een weerstandsmeting