Blue Deal project Bemalingswater

Logo blue deal

Slimmer omgaan met bemalingen is een grote uitdaging op verschillende vlakken.

Om daarop in te spelen wordt Databank Ondergrond Vlaanderen in het kader van dit Blue deal project er op uitgerust dat grondwaterdata (start en stop van de bemalingen, debieten, peilen, kwaliteit van het bemalingswater) gecapteerd kan worden. De dataverzameling gebeurt bij voorkeur automatische en in real-time. Zo willen we de impact van bemalingen registreren en data en informatie permanent (publiek) beschikbaar stellen, zodat de burger, de lokale overheden en handhaving in staat gesteld worden de situatie mee op te volgen in de operationele fase (o.a. tijdens droogteperiodes), slim hergebruik van bemalingswater gemakkelijker wordt, en de data nadien ook beschikbaar blijft als referentie voor globalere studies en modellen.

Bemaling
Foto: Nele Geerts

 

Naast de dataverzameling is er tevens gelijktijdig nood aan datamining tools om vanuit de veelheid aan binnenkomende gegevens de kwaliteitsborging van de aan DOV toegevoegde gegevens en de terreinhandhaving daar waar mogelijk te kunnen sturen (knipperlichtfunctie).

Business en functionele analyse leiden in dit project tot afbakening van concrete werkpakketten die systematisch verder worden gedefinieerd om stapsgewijs tot implementatie te kunnen overgaan. Innovatie moet in co-creatie en intense samenwerking met alle stakeholders tot stand komen.

Concrete vooropgestelde eindresultaten omvatten:

  • optimalisatie van de bestaande webapplicaties m.b.t. het voorafmelden en aanleveren van boringen ter ondersteuning van alle erkende boorbedrijven in het kader van hun verplichtingen in het algemeen en van de bemalingsbedrijven in het bijzonder, sterke wisselwerking met Omgevingsloket wordt voor ogen gehouden,
  • Componenten gericht op het capteren van de data en informatie m.b.t. bemalingen:
    • alternatief voor types bemalingen die technisch in staat (moeten) zijn real-time of via synchronisatie op geregelde tijdstippen real time data aan te leveren
    • alternatief voor types bemalingen waar lichtere/andere oplossingen geboden moeten worden om hen in staat te stellen te voldoen aan de gestelde vereisten
  • Componenten voor het visualiseren en ontsluiten van de data en informatie m.b.t. bemalingen op maat van de noden van de stakeholders