Publicatie bestekken met betrekking tot bodem

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) en de OVAM hebben recent de onderstaande bestekken gepubliceerd met betrekking tot gewasfactoren met behulp van remote sensing en bodembiodiversiteit.

Bestek ‘Bepaling van de erosiegevoeligheid van de landbouwgewassen en vegetatie in Vlaanderen met ondersteuning van Remote Sensing’ (OMG_VPO_2023_043)

Deze opdracht heeft tot doel de informatie van Remote Sensing in te zetten voor het afleiden van de factoren die bepalend zijn voor de erosiegevoeligheid van de teelten en vegetatie in Vlaanderen. De invloed van de gewassen en teeltpraktijken op bodemerosie wordt samengebracht in de gewas- en bedrijfsvoeringsfactor C van de Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), die berekend wordt op basis van de gewaserosiegevoeligheid (Soil Loss Ratio of bodemverliesverhouding) per gewasstadium. Deze C-factor is een maat voor de bescherming van de bodem door vegetatie en van de toestand van het bodemoppervlak. Remote Sensing biedt nieuwe mogelijkheden om informatie te verzamelen over oogst- en planttijdstippen, evoluties van gewasgroei, gewaskenmerken, de aanwezigheid van gewasresten, bodemruwheid en/of drempeltjes tussen ruggenteelten.
 
De deadline voor ontvangst van de offertes is 21 november 2023 om 10:00 uur
Meer info

Bestek ‘Verkenning van de Vlaamse bodembiodiversiteit binnen ruimtebeslag’ (OMG_VPO_2023_003)

Deze opdracht heeft tot doel om doormiddel van staalname informatie te verzamelen over de staat van bodembiodiversiteit binnen ruimtebeslag in Vlaanderen. Ongeveer 1/3de van het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt onder de landgebruikscategorie ruimtebeslag. Uit de voorgaande studieopdracht is gebleken dat er weinig staalnames gebeuren in het landgebruik ruimtebeslag ten opzichte van andere landgebruiken. Het is de bedoeling dat deze opdracht bijdraagt aan het opvullen van deze leemte.
Op de bodembiodiversiteit stalen verzameld tijdens deze opdracht worden 4 bodembiodiversiteitsanalyses uitgevoerd (PLFA, E-DNA metbarcoding, nematoden extractie/E-DNA metabarcoding en Soil respiration). Doormiddel van een goed uitgewerkte staalname strategie wordt er rekening gehouden met de variabiliteit in de tijd van bodembiodiversiteit resultaten. De studie wordt afgerond met een beperkte analyse van de resultaten die toelaat om een idee te vormen van de staat van de bodembiodiversiteit binnen ruimtebeslag in Vlaanderen.

De deadline voor ontvangst van de offertes is 27 november 2023 om 10:00 uur
Meer info

Afbeelding bodem