Publicatie bestek "Raamcontact voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen"

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving (Departement Omgeving) heeft op 3 oktober 2022 het bestek “Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen” (OMG_VPO_2022_029) gepubliceerd. De deadline voor ontvangst van de offertes is 15 november om 11u ’s ochtends. U vindt alle info en documenten via de e-notification website.

Context
De Vlaamse ondergrond bevat een grote hoeveelheid aan formeel gedefinieerde geologische formaties en leden. De stratigrafie wordt steeds verder verfijnd en in het laatste decennium werden ook grote stappen gezet in de 3D modellering van de Vlaamse ondergrond. Hoewel de ‘ondiepe’ lagen in de bovenste honderden meters van de Vlaamse ondergrond voornamelijk bestaan uit kleiige en zandige sedimenten zijn er toch heel wat verschillen tussen de verschillende eenheden. Zo is een goed begrip van de (mineralogische, granulometrische, etc.) samenstelling van eenheden vaak cruciaal om ze correct stratigrafisch te interpreteren. De samenstelling van deze sedimenten is ook de bepalende factor voor de mogelijke toepassingen. Zo kan laagwaardig zand slechts voor ophogingen gebruikt worden maar kan hoogwaardig zand zelfs voor hoogtechnologische doeleinden van nut zijn, zoals bv. glasvezel. Voor een betere karakterisering van de ondergrond, voor het beantwoorden van wetenschappelijke geologische onderzoeksvragen, voor het inschatten van het potentieel van de ondergrond voor nieuwe toepassingen en voor 3D modellering van sediment karakteristieken is het van belang om over een grote databank aan ondergronddata te beschikken. Dit raamcontract komt daaraan tegemoet via het uitvoeren van nieuwe laboratoriumanalyses op ondergrondstalen.

Doel
Deze opdracht beoogt het uitvoeren van laboratoriumanalyses voor de karakterisering van ondergrondstalen. Door te werken met een raamcontract kan snel ingespeeld worden op specifieke noden, bijvoorbeeld wanneer nieuwe interessante stalen ter beschikking komen uit boringen of ontsluitingen, of wanneer nieuwe data nodig zijn voor het beantwoorden van wetenschappelijke vraagstukken.
Het raamcontract zal analyses omvatten voor het bepalen van volgende parameters:
- korrelgrootte
- glauconietgehalte
- (an)organisch koolstofgehalte
- gehalte zware metalen
- bulk chemie
- kwantitatieve mineralogische samenstelling

microscoop